Weboldalunkon az alapvető működéshez és a webáruház használatához szükséges cookie-kat alkalmazunk.
Szélesebb körű funkcionalitáshoz marketing jellegű cookie-kat engedélyezhetsz vagy tilthatsz le, az Adatvédelmi tájékoztatónknak megfelelően.

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
 

A Pannum Dekor Kft. (2000 Szentendre, Sas u.13. a továbbiakban: Szolgáltató,  Adatkezelő), mint Adatkezelő, ezen adatkezelési tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Adatkezelő szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Az adatok kezelésekor az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok figyelembe vételével járunk el, különösen tekintettel az alábbiakra:

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

- az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény;

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény

A információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény kimondja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az érintettel (jelen esetben a webáruház-használó, továbbiakban Felhasználó) közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapuló vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen:
- az adatgyűjtés tényéről,
- az érintettek köréről,
- az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
- az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,
- az adatkezelés időtartamáról.

Ez az adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: https://www.asztalnok.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul.
A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.asztalnok.hu/adatvedelmi_nyilatkozat_3
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az adatkezelési tájékoztatóban használt foglamak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az Adatkezelő megnevezése:

A cég neve: Pannum Dekor Kft.
Székhelye: 2000 Szentendre, Sas u. 13.
E-mail címe: info@asztalnok.hu
Telefonszáma: +30-6678155
Cégjegyzékszáma: 13-09-168051
Adószáma: 24820390-2-13
Bankszámlaszám: OTP Bank 11703006-20472696
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80408/2014, NAIH-80821/2014
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: B-1264/2014
A szerződés nyelve: magyar
 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett megismerhesse. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen.
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Pannum Dekor Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat.

A www.asztalnok.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

A webáruház működéséhez kapcsolódó adatkezelés

Regisztráció, vásárlás
Adatgyűjtés ténye: regisztráció, vásárlás


A regisztráció és vásárlás során a Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadni (kezelt adatok köre);  és ezek az adatok az alábbi adatkezelés céllal kerülnek meghatározásra:

- név (vezetéknév, keresztnév); a kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges
- jelszó; a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
- e-mail cím; kapcsolattartás céljából
- telefonszám; kapcsolattartás céljából
- számlázási név és cím (név, irányítószám, utca, házszám, ország, város ); a szabályszerű számla kiállításához, a szerződés létrehozásához, szükség esetén annak módosításához, a hozzá kapcsolódó követelések érvényesítéséhez szükséges
- szállítási név és cím; a házhozszállításhoz szükséges
- regisztráció/vásárlás időpontja: technikai műveletek végrehajtásához szükséges
- IP cím a regisztráció/vásárlás időpontjában: technikai művelet végrehajtásához szükséges

Az érintettek köre: a webáruházban regisztrált valamennyi felhasználó
Az adatkezelés időtartama: a Felhasználó által kezdeményezett regisztráció illetve személyes adatok törlésével azonnal, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
- postai úton: Pannum Dekor Kft. 2000 Szentendre, Sas u. 13.
- email-en: info@asztalnok.hu
- telefonon: 30/667-8155
- interneten: www.asztalnok.hu weboldalon a Személyes adatok kezelése menüpontban

Az adatkezelés jogalapja: A webáruház felhasználói önkéntesen hozzájárulnak a webáruház használata során közölt személyes adatainak felhasználásához, kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása illetve a 2011. évi CXII. Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Hírlevelek
Adatgyűjtés ténye: feliratkozás hírlevélre

A Szolgáltató a webáruházban lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy a regisztrációtól függetlenül feliratkozzon a hírlevélre, amely direkt marketing elemeket és reklámot tartalmaz, tájékoztatást nyújt az aktuális információkról, termékekről, akciókról, stb.
A hírlevél feliratkozáshoz a Felhasználónak alábbi adatokat kell megadni (kezelt adatok köre); és ezek az adatok az alábbi adatkezelés céllal kerülnek meghatározásra:

- név (vezetéknév, keresztnév): a kapcsolatfelvételhez, azonosításhoz, a hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges
- e-mail cím: a kapcsolatfelvételhez, azonosításhoz, a hírlevélre való feliratkozáshoz szükséges
- feliratkozás időpontja: technikai művelet végrehajtásához szükséges
- IP cím a feliratkozás időpontjában: technikai művelet végrehajtásához szükséges.

A hírlevél feliratkozáshoz a Felhasználó
- önkéntesen hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, mely szándékát egy Adatkezelési tájékoztató megismerése és elfogadását szolgáló checkbox kipipálásával egyértelműen jelzi
- feliratkozik a hírlevélre, mely szándékát egy Feliratkozás hírlevélre szolgáló checkbox kipipálásával egyértelműen jelzi.

Az érintettek köre: a webáruházban hírlevélre feliratkozó valamennyi felhasználó
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával
Az adatkezelés időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai: A Felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevelekben kiküldött Leiratkozás gombra kattintva. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
- postai úton: Pannum Dekor Kft. 2000 Szentendre, Sas u. 13.
- email-en: info@asztalnok.hu
- telefonon: 30/667-8155
Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése

Adatfeldolgozók

Szállítás – futárszolgálat szállítási mód választása esetén

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: termékek kiszállítása, fuvarozás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Post Solutions Kft.
1215, Budapest, Popieluszko utca 23.
info@bestposta.hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám.
Az érintettek köre: a házhozszállítást kérő valamennyi Felhasználó.
Az adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Szállítás – csomagautomata szállítási mód választása esetén

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: termékek kiszállítása, fuvarozás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
FoxPost Zrt.
3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9.
info@foxpost.hu
06-1-999-0369

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, szállítási cím, telefonszám.
Az érintettek köre: a választott csomagautomatához szállítást kérő valamennyi Felhasználó.
Az adatkezelés célja: a megrendelt termék csomagautomatához szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a csomagautomatába szállítás lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése


Szállítás – személyes átvétel szállítási mód választása esetén

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: termékek kiszállítása, fuvarozás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Actris Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..
1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. II/14.
info@elogisztika.hu
06-1-704-2848

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: szállítási név, telefonszám.
Az érintettek köre: a személyes átvételt kérő valamennyi Felhasználó.
Az adatkezelés célja: a megrendelt termék kiadása átvételi ponton.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a megrendelt termék átadásának lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése

Tárhely szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Webshop Experts Kft.
4028 Debrecen, Kassai út 129.
kapcsolat@webshopexperts.hu
+36 1-234-5011

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: a Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: a webáruházat használó valamennyi Felhasználó.
Az adatkezelés célja: a webáruház elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a regisztráció törlésével azonnal.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Cookie kezelés

A jelen adatvédelmi szabályzatban részletezetteken túl a www.asztalnok.hu weboldal használatával cookie-kon keresztül információk kerülnek az Adatkezelő birtokába. A www.asztalnok.hu weboldal látogatóinak a weboldal első használatakor lehetségük van hozzájárulásukat adni ahhoz, hogy az Adatkezelő cookie-kat tároljon, valamint lehetőségük van módosítani a cookie-k használatának beállításain.

A www.asztalnok.hu kétfajta cookie-t használhat:

  • Szükséges cookie-k: ezek ideiglenes cookie-k, amik a felhasználó böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez, így ezeket a cookie-kat nem lehet letiltani.
  • Marketing cookie-k: Ezek a cookie-k segítenek abban, hogy a vásárló érdeklődési körének megfelelő reklámokat és termékeket jelenítsünk meg a webáruházban. Ezeket a cookie-kat le tudja tiltani a Felhasználó.  Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében a felhasználó milyen beállítást alkalmaz. A marketing cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt.

A www.asztalnok.hu weboldal a Google Analytics webelemző alkalmazást használja. A Google Analytics által alkalmazott cookie-k elősegítik a Felhasználó által látogatott weboldal használatának elemzését. A Google Analytics a weboldal megbízásából ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a weboldalt, a Felhasználó weboldalon történt aktivitásával összefüggésben jelentéseket készítsen, illetve a weboldal használattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival.

A www.asztalnok.hu felhasználóinak a saját böngésző beállításai megváltoztatásával lehetősége van az a weboldalakon engedélyezni vagy tiltani, törölni a cookie-kat.
A böngészőknél általában az Eszközök – Internetbeállítások menüjében érhető el ez a funkció. További információért kérjük, nézd át a böngésződ használati útmutatóját annak érdekében, hogy módosítani tudd böngésződ beállításait vagy törölhesd a cookie-kat.

Felhívjuk figyelmedet, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség, SSL titkosítás), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az Adatkezelő különösen
- a jogosulatlan hozzáférés
- a megváltoztatás
- a továbbítás
- a nyilvánosságra hozatal
- a törlés vagy megsemmisítés
- a véletlen megsemmisülés és sérülés
- az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen

Az Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az Adatkezelő gondoskodik:
- a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről
- a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről
- a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
- a jogosult számára rendelkezésre álljon
- hitelessége és hitelesítése biztosított
- változatlansága igazolható legyen.

Az Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a számítógépvírusok, a spam-ek, a hack-ek és egyéb támadások ellen.

Jogorvoslat

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai pontban hivatkozott elérhetőségeken, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
a.) kezelése jogellenes;
b.) az érintett kéri;
c.) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d.) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e.) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonsági követelményeinek megszegésével a fogyasztó személyiségi jogát megsérti, mely miatt a Vásárló a Webáruháztól sérelemdíjat követelhet.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat a  2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény) alapján. A per eldöntése a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az érintett lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztrációkor, illetve a hírlevélre történő feliratkozáskor harmadik fél adatait adta meg, vagy a webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal arra, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Regisztrált Felhasználó a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és a webáruházban megjelenő tartalmak, információk, adatok harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni és ebben az esetben Szolgáltató nem felel a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat hatályba lépésének ideje: 2018. május 25.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: link