A weboldalon cookie-t használunk a felhasználói élmény fokozására. Bővebb információ az Adatvédelmi nyilatkozatban. Rendben
Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

A Pannum Dekor Kft. (2000 Szentendre, Sas u.13.,  a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint Adatkezelő, ezen adatkezelési tájékoztató tartalmát magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatkezelő szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek. Az adatok kezelésekor az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok figyelembe vételével járunk el, különösen tekintettel az alábbiakra:

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény

Az adatkezelő megnevezése:

A cég neve: Pannum Dekor Kft.

Székhelye: 2000 Szentendre, Sas u. 13.

E-mail címe: info@asztalnok.hu

Telefonszáma: +30-6678155

Cégjegyzékszáma: 13-09-168051

Adószáma: 24820390-2-13

Bankszámlaszám: OTP Bank 11703006-20472696

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80408/2014, NAIH-80821/2014

Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: B-1264/2014

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve:  Webshop Experts Kft.

Címe:  4028 Debrecen, Kassai út 129.

E-mail címe: kapcsolat@webshopexperts.hu

Telefonszáma: +36 1-234-5011

Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a Pannum Dekor Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat.

A www.asztalnok.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje és az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

A regisztráció során a Felhasználónak az alábbi adatokat kell megadni:

- név
- jelszó
- e-mail cím
- telefonszám
- számlázási cím

Szolgáltató a webáruházban lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy a regisztrációtól függetlenül feliratkozzon a hírlevélre, amely direkt marketing elemeket és reklámot tartalmaz. A hírlevél feliratkozáshoz a Felhasználónak alábbi adatokat kell megadni:

- név
- e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja

A webáruház felhasználói önkéntesen hozzájárulnak a webáruház használata során közölt személyes adatainak felhasználásához, kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása illetve a 2011. évi CXII. Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja

A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése, a megrendelt termékek kiszállítása, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
Rendszeres hírlevelünket kizárólag a feliratkozottaknak küldjük el, de speciális ajánlatok esetén vagy a webáruház működésében bekövetkezett jelentős változások esetén regisztrált felhasználóinkat elektronikus levélben tájékoztatjuk. A személyes adatokat harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. posta, futárszolgálat,

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

A www.asztalnok.hu által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók. Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatkezelés időtartama

Szolgáltató a Szerződő adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt.  Szolgáltató azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség)

A felhasználó bármikor kérheti adatai törlését hírlevél levelező listánkról a hírlevél végén található Leiratkozom linkre kattintva, illetve

E-mailen: info@asztalnok.hu

Postai úton: 2000 Szentendre, Sas u.13.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: info@asztalnok.hu

Postai úton: 2000 Szentendre, Sas u.13.

Jogorvoslat

A felhasználó jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat a  2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény) alapján. A per eldöntése a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az érintett lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Egyéb rendelkezések


Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztrációkor, illetve a hírlevélre történő feliratkozáskor harmadik fél adatait adta meg, vagy a webáruház használata során bármilyen módon kárt okozott, Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal arra, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Regisztrált Felhasználó a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és a webáruházban megjelenő tartalmak, információk, adatok harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Szolgáltató a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni és ebben az esetben Szolgáltató nem felel a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat hatályba lépésének ideje: 2014.november 18.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: link

Cookie kezelés

A jelen adatvédelmi szabályzatban részletezetteken túl a www.asztalnok.hu weboldal használatával cookie-kon keresztül információk kerülnek az Adatkezelő birtokába. A www.asztalnok.hu weboldal látogatói ezt tudomásul veszik és elfogadják, a weboldal használatával kifejezetten hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Adatkezelő cookie-kat tároljon.
A www.asztalnok.hu weboldal az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, és a reklámok optimalizálása céljából használhat cookie-kat.
A cookie általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a web szerver a felhasználó számítógépének merevlemezén található böngésző cookie file-jába küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a weboldal felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és a böngésző közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye web szerver számára, hogy a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt a weboldal használata során személyesebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

A www.asztalnok.hu kétfajta cookie-t használhat:

  • Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik a felhasználó böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.
  • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használ a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében a felhasználó milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt. Az állandó cookie-k nyomkövető (tracking) cookie-ként is ismertek.

A www.asztalnok.hu harmadik fél hirdetők szolgáltatásait veheti igénybe hirdetések küldése és marketing kommunikáció optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők cookie-kat használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának egyéniesítése céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött információ lehetnek például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint e-mail cím, ha ilyen adat a Weboldalon keresztül gyűjtésre kerül.

A www.asztalnok.hu felhasználóinak a saját böngésző beállításai megváltoztatásával lehetősége van az a weboldalakon engedélyezni vagy tiltani a cookie-kat. (Például ha a felhasználó Internet Explorer 8.0 verziót használ, a következőt kell tenni: 1. válassza az Eszközök menüben az Internetbeállítások pontot 2. Kattintson az Adatvédelem pontra 3. Használja a szabályozót az Ön által preferált beállítások elvégzéséhez) Egyéb internetes böngészők tekintetében kérjük, nézze át a böngésző használati útmutatóját annak értekében, hogy módosítani tudja böngészője beállításait vagy törölhesse a cookie-kat.

Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

Kövess minket!